กทม. ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องเมืองซับน้ำรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง

          (14 ม.ค.63) เวลา 13.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องเมืองซับน้ำ (Water resilient city) โดยมี ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดน้ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (คณะที่ 5) มีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ที่บรรลุวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง และด้านยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องเมืองซับน้ำ (Water resilient city) เนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ การเติบโตของเมืองไม่สมดุลกับการพัฒนาระบบระบายน้ำของเมืองใหญ่ๆ ถ้ามีฝนตก 1-2 ชั่วโมงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยกลุ่มวิจัยเมืองซับน้ำเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมกลุ่มนักวิจัยจากหลายแขนงเพื่อพัฒนาเมืองซับน้ำ อาทิ นักธรณีพิบัติภัย วิศวกร ภูมิสถาปนิก นักวัสดุศาสตร์ และนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาโครงสร้างเมืองและระบบการระบายน้ำของเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาวิศวกรรมวัสดุพรุนน้ำให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงวิจัยค้นคว้าวัสดุชนิดใหม่หรือวิธีการใหม่ในการผลิตวัสดุพรุนน้ำ ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบใต้ดิน พร้อมทั้งผลักดันผลงานเข้าสู่อุตสาหกรรมและนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ก่อสร้างในพื้นที่ต้นแบบที่ออกแบบโดยวิศวกรและภูมิสถาปนิก สร้างมาตรฐานและนโยบายสำหรับเมืองซับน้ำของประเทศไทยในอนาคต
----- (จิรัฐคม...สปส./ปัทมาภรณ์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)

อัลบั้มภาพ