ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 1 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 179 ครั้ง

          (1 ธ.ค. 62) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ตอนที่ 1 “เปิดลาน จัดสำรับ ต้นตำรับ อาหารฮาลาล” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคลองบางมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียของการทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงคลอง โดยมี นายธนาชิต ชุติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้บริหารเขต อิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานวัฒนธรรม มัสยิดนูรุลหุดา ถ.พุทธบูชา ซอย 36 เขตทุ่งครุ

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ตอนที่ 1 “เปิดลาน จัด สำรับ ต้นตำรับ อาหารฮาลาล” เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี เกิดความรัก ความหวงแหน ร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์คลองบางมด สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนเกษตรดั้งเดิม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในงานฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประกวดสัญลักษณ์ทางจักรยานและสัญลักษณ์บอกระยะทาง กิจกรรมเปิดสำรับอาหารฮาลาล สาธิต การทำถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และกิจกรรมสำนักงานเขตเคลื่อนที่

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานการณ์และแนวโน้มในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย อาทิ ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของประชากร และการตั้งถิ่น ฐานบ้านเรือนที่รุกล้ำแม่น้ำลำลองและแหล่งน้ำสาธารณะ การปล่อยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งการจัดโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด นี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจของสำนักงานเขตทุ่งครุและคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ตั้งใจพัฒนาคลองบางมดทั้งในเชิงกายภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งง่ายและดีกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน แสดงถึงวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวบางมดซึ่งต้นตำรับอาหารฮาลาลสามารถต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิใจ

          สำหรับคลองบางมดเป็นคลองหลักที่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ พร้อมทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นคลองแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ โดยเริ่มต้นจากคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน ผ่านเขตจอมทอง สิ้นสุดที่คลองค้างคาว เขตทุ่งครุ มีความกว้างเฉลี่ย 6 - 12 เมตร ความยาวประมาณ 4.75 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการสะท้อนปัญหาของประชาชนริมคลองบางมด พบว่า แหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมิทัศน์ริมคลองบางมดเสื่อมโทรม รวมทั้งพบปัญหาจุดเปลี่ยวบริเวณใต้สะพานข้ามคลอง ปัญหาทางจักรยานชำรุด ปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน และการลักลอบทิ้งขยะลงคลอง เป็นต้น  สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมดขึ้น เพื่อพัฒนาคลองบางมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง และพัฒนาเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดให้เป็นเส้นทางสายสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

------------------------

อัลบั้มภาพ