พิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม และเขตวังทองหลาง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

          

          

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

          โดยในวันนี้ (26 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม” โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรยุทธ์ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ผู้แทนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจราชวัลลภ 904 กรรมการผู้จัดการบริษัท ออพ พิวเลนท์ จำกัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 สำนักงานเขตสายไหม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตสายไหม และทาสีถนน จากบริเวณหน้าสำนักงานเขตสายไหม ถึงบริเวณหน้าตลาดออเงิน

          จากนั้น เวลา 14.00 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการเขตและผู้แทนผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประธานชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีถนน บริเวณหน้าสำนักงานเขตวังทองหลาง

          กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสายไหมและสำนักงานเขตวังทองหลางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบาย โดยการทำงานด้านจิตอาสาของสำนักงานเขตสายไหม มุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาด้านพัฒนาคูคลอง จิตอาสาด้านการศึกษา จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และจิตอาสาด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ สำนักงานเขตสายไหม ได้จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตสายไหม โดยใช้ระยะเวลาจัดเตรียมสถานที่และดำเนินการประมาณ 2 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้างจาก บริษัท ออพ พิวเลนท์ จำกัด สำหรับการทำงานด้านจิตอาสาของสำนักงานเขตวังทองหลาง มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้จัดตั้งหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตวังทองหลาง โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 บริเวณหน้าห้องประชุมวังทอง 2 อาคารกาญจนนิมิต (อาคาร 6 ชั้น) โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถานศึกษาที่มีจิตอาสา

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม และเขตวังทองหลาง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตสายไหม และเขตวังทองหลาง อีกทั้งเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและประชาสัมพันธ์สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวไทยสืบต่อไป


—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ