กทม. จับมือ มธ. พัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

         (11 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารของหน่วยงาน ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นผู้บริหารของหน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร รวม 109 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น – ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น – ระดับสูง สังกัดสำนัก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตของงานมีความสมบูรณ์ นำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร และทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ ตอบรับความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในระดับต่างๆ ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มีการประชุมเปิดโครงการและประชุมกลุ่มย่อยตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุมได้กำหนดให้มีการนำเสนอวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการดำเนินโครงการการทำระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และแนวคิดการทำระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ด้านการเงินและการคลัง

         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมเปิดโครงการตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นนำเสนอและสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ถือเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้มีความสมบูรณ์ นำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร และทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง อันประกอบด้วย ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง ระบบงานเงินเดือน และระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ตอบรับความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในทุกระดับต่อไป


--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ