งานวันเด็กศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น 4 ศาสนาร่วมสร้างการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

(11 ม.ค.63) ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง : เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงกำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมทั้งสอดแทรกให้เด็กได้รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างเมืองปลอดขยะ นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา 4 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม และซิกข์ จัดบูธกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้หลักสำคัญของศาสนาต่างๆ ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน เด็กๆจะได้ร่วมเล่นเกม รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ การพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านความคิด สติปัญญา และคุณธรรม เป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งเด็กต้องมีความเข้าใจในหน้าที่และประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในคุณความดี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆจะได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ เนื่องจากทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้

อัลบั้มภาพ