รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาย่านราษฎร์บูรณะและทุ่งครุ พร้อมวางแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง

          (10 ส.ค.62) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมและลงพื้นที่รับฟังปัญหา

         ซึ่งในที่ประชุมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะและสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เช่น ด้านการจราจร ระบบระบายน้ำ ด้านความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และผิวจราจรที่ชำรุด การขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจรและการท่องเที่ยวทางน้ำ การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและการฟื้นฟูสวนส้มบางมด ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตทุ่งครุ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ