มีมติเลือก สก.นิรันดร์ เป็นประธานสภากทม.คนใหม่

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 12 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง

          (12 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 

สภากทม. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

          ในที่ประชุม นายสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจัดสรรงบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ตามกรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในอัตรา 45 บาท ต่อประชากร สำหรับประชากรทุกสิทธิของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณนั้นๆ

           ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครรวมกับเงินที่กรุงเทพมหานคสมทบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,719,410,184 บาท แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ นั้น ในช่วงต้นเดือนมี.ค.นี้ กรุงเทพมหานครจะจัดปฐมนิเทศโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชน กว่า 2,500 ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด รวมทั้งได้มอบหมายให้ 50 เขตเปิดบัญชีเพื่อเตรียมรองรับเงินทุนที่จะโอนเข้ามา และคาดว่าจะถึงชุมชนภายในเดือน พ.ค.นี้ อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครได้นำเงินกองทุนฯ บางส่วนมาใช้เพื่อดูแลประชาชนไปแล้ว คือ การจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีอาการเจ็บป่วย

          จากนั้น นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ำกันระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส และในปัจจุบัน กทม. มีการดำเนินงานในด้านการให้บริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีจำนวน 292 ศูนย์ รวมทั้งยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของภาคเอกชนหลายแห่งในพื้นที่ ประกอบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ทำให้การดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมภูมิ ขาดมาตรฐาน และไม่สามารถพัฒนาไปเท่าที่ควร

          ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 18 ท่าน กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จ 90 วัน


         ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครดำเนินการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหม่ เนื่องจาก ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติให้นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร นายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง

 

อัลบั้มภาพ