สภากทม.เห็นชอบชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมเก็บขยะออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.63

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 168 ครั้ง


          (6 ก.ย.62) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม


          โดยวันนี้นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ.... ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว ในวาระที่สอง และวาระที่สาม


         ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระยะเวลาในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการชำระเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงเห็นสมควรให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในช่วงที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอาจต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรุงเทพมหานครควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ส่งเสริมการสร้างวินัยในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม
ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบัญญัติดังกล่าวว่า การจำแนกบัญชีแนบท้ายตามประเภทของผู้ที่ทำให้เกิดขยะเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ ในส่วนของตลาดสด ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตขยะขนาดใหญ่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะของกรุงเทพมหานคร ด้วยการลดและคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สวยงาม สมกับที่กรุงเทพฯได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 1 อีกสมัย
จากนั้นที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ....ในวาระที่สอง วาระที่สาม และจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอัลบั้มภาพ