มีมติเลือกนายคำรณ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 28 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

          (28 ก.ย.63) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง : เวลา 10.00 น. ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุมเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ท่านใหม่ เนื่องจากนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.63

       ในการประชุม นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้เชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุด คือ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมสภา ได้มีมติเลือก นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22 และเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และพลเอกโกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นอกจากนี้ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 1 ต.ค.63

อัลบั้มภาพ