สภากทม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาการบริการขนส่งมวลชนแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 8 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 131 ครั้ง

          (8 ม.ค.63) นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

            ในที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเสนอ ดังนี้ เห็นชอบกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) เห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. ... โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. ...จำนวน 15 ท่าน และเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ... โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ..จำนวน 15 ท่าน

          นอกจากนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ตามที่นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ รายงาน กล่าวคือ โครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จำเป็นต่อการเดินทางในเมือง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทาง ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ ตาม “บันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59 (ต่อมาปรับระยะเวลาดำเนินการเหลือ 4 ปี)

           คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในหลายประเด็น อาทิ การถ่ายโอนทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร การจัดสรรเงินอุดหนุนควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่ดำเนินการได้จริง และควรมีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีโดยกรุงเทพมหานครเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ รวมทั้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่านี้


          สำหรับผู้ประสงค์ใช้บริการโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ในกรณีไปโรงพยาบาล หรือติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม หรือมูลนิธิ และสถานที่อื่นๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาในการไปรับและส่ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ผ่านทาง Call Centerหมายเลข 0 2294 6524 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยรถบริการจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

อัลบั้มภาพ