สภากทม. เห็นชอบกันเงินเหลื่อมปีตามที่กทม.เสนอ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 23 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

          (23 ก.ย.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และญัตติ เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นโครงการในความดูแลของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

          จากนั้น พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติขอเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดยเป็นงบประมาณของสำนักการศึกษา รายการค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ขอเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการจัดหาเรือไฟฟ้า 12 ลำ ของสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อให้บริการประชาชนในคลองแสนแสบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่อาจก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ 30 ก.ย.63 จึงจำเป็นต้องขอกันเงินเหลื่อมปี ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินเหลื่อมปีได้เช่นเดียวกัน

          28 ก.ย. เลือกตั้งปธ.สภาฯ คนใหม่

          ในวันที่ 28 ก.ย.63 กำหนดให้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 ก.ย.63 นี้
—————-

อัลบั้มภาพ