เตรียมพิจารณาขึ้นค่าอาหารกลางวันเด็กนร.กทม. 40 บ.ต่อคน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 184 ครั้ง

           (16 ต.ค.62)เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

 

เห็นชอบแก้ไขร่างระเบียบที่จอดรถ ตามที่มท.1เสนอ

          ในที่ประชุม กรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบ การมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ ได้รายงานผลการพิจารณาว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะอาคารจอดยานยนต์ ตลาดสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่วนอาคารจอดยานยนต์ บริเวณตลาดยอด บางลำพู เขตพระนคร เห็นควรให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการเอง และมีการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... จากนั้น กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาเพิ่มเติม กรณีข้อ 8 ของร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการพิจารณาการมอบหมายให้เอกชนกระทำกิจการ โดยให้พิจารณากำหนดลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม กรณี “เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” ทั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

เสนอปรับเพิ่มค่าอาหารนร.กทม. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

         นายพรเทพ เทพปัญญา เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตที่รีบเร่งทำให้คนใส่ใจในการรับประทานอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอาหารเช้าที่กลายเป้นสิ่งที่ถูกละเลย อาหารกลางวันในโรงเรียนจึงกลายมาเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดมื้อหนึ่งทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ การรับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นกับนักเรียน โดยเรื่องอาหารสำหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องกำหนดนโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนัเรียนถือเป็นช่วงวัยในการเจริญเติบโต ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม จึงได้จัดสรรอาหารเช้าให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้รับประทานที่โรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียน ตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 286,700 คน กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้า คนละ 10 บาท และอาหารกลางวันได้รับสนับสนุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล คนละ 20 บาท รวมเป็น 30 บาท ต่อคน ต่อวัน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าอุปโภค บริโภค มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต มีความต้องการบริโภคอาหารในปริมาณมากตามวัยของนักเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรางกายนักเรียนให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันอีกคนละ 10 บาท รวมเป็น 40 บาท ต่อคน ต่อวัน

         นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ให้ความคิดเห็นในญัตติดังกล่าว ว่า นักเรียนกรุงเทพมหานครกว่าร้อยละ 70 เป็นเด็กด้อยโอกาส ส่วนหนึ่งเป็นประชากรแฝงที่กรุงเทพมหานครต้องเข้ามาดูแล ซึ่งกรณีดังกล่าวกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มงบประมาณแล้ว ควรเพิ่มในส่วนของคุณภาพ สุขโภชนาการอาหาร ให้ครบทุกหมู่ และมีปริมาณเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงอายุด้วย

         พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนัก ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางเช้าและอาหารวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเห็นด้วยกับสภากรุงเพมหานครที่จะให้มีการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวัน โดยจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ