สภากทม.จัดสัมมนากำหนดแนวทางพิจารณางบประมาณปี 2565 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 18 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง

          (18 พ.ย.63) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมสัมมนา ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง

          สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมการสัมมนาในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จะเป็นครั้งแรกที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีผลให้หน่วยงานจะต้องจัดทำงบประมาณตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญหลายประการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน และยังเป็นโอกาสดีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีอีกด้วย

          ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครได้จัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาในแต่ละครั้งจะนำไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าสภากรุงเทพมหานครพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นผู้แทนในการนำเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบ รวมทั้งจะได้กำหนดแนวทางการพิจารณาให้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ได้จัดการสัมมนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการให้แก่คณะผู้บริหาร โดยในทุกปีสภากรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานกทม.มาโดยตลาด สำหรับการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครในทุกปีเป็นแบบสมดุล โดยประมาณการรายรับปี 65 คาดว่าจะใกล้เคียงปี 64 และกรุงเทพมหานครจะนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยในปี 65 จะเป็นปีสุดท้ายของแผนฯในระยะที่ 2 จึงมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองการยกระดับการพัฒนาในทุกด้านสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย เพื่อเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครหลายโครงการได้นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง อาทิเช่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ โรคระบาด การรุกล้ำคลอง การจราจร และส่วนหนึ่งนำใช้ไปในการพัฒนาเมือง เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำอุโมงค์ ทางยกระดับ การก่อสร้างถนนข้ามแม่น้ำรองรับการจราจร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับการใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงถนนหนทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ล้างท่อ ขุดลอกคูคลอง การเพิ่มเส้นทางล้อ ราง เรือ นั้นถือเป็นการใช้งบประมาณเพื่อประชาชนโดยตรง ส่วนการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตเป็นที่ทำการถาวร การก่อสร้างสถานีดับเพลิง ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ใช้ส่งผลโดยอ้อมแก่ประชาชน ความท้าทายของผู้บริหารคือการจัดสัดส่วนงบให้พอดีกับการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพอดีกับการส่งผลประโยชน์กับประชาชนโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
----------------------

อัลบั้มภาพ