เตรียมออกระเบียบกทม. รองรับโครงการ 1 รพ. 2 ระบบ นำร่องในรพ.สังกัดกทม. 3 แห่ง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

          (30 ต.ค.62) นายกิตติ บุศยพลกร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4)ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

          ที่ประชุมวันนี้พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีการวางรูปแบบโครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ ประกอบด้วย การบริการมาตรฐานซึ่งมีอยู่เดิม และการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ โดยในระยะเริ่มต้น กรุงเทพมหานครจะเปิดคลินิกบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนอกเวลาราชการในแผนกที่มีคนไข้จำนวนมาก และแผนกที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิก่อน และจะขยายการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษในแผนกอื่นต่อไปในอนาคต โดยกำหนดดำเนินการนำร่องใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

        พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องออกระเบียบเพื่อรองรับในหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราค่าบริการสำหรับผู้มารับบริการ และการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยกลางปี 63 อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินการในลักษณะของ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน

 

รายงานผลการศึกษากรณีการร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงในซอยร่วมฤดี

          จากนั้นที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ตามที่ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการฯ รายงานผล ดังนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ กรณีการร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงในซอยร่วมฤดี โดยมีประเด็นปัญหาเรื่องเขตทาง บริเวณตั้งแต่ปากซอยด้านถนนเพลินจิตจนถึงที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ กรณีดังกล่าวเกิดจากการตีความของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรงกัน คณะกรรมการฯ เห็นควรให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคำนิยาม “เขตทาง” โดยให้หารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในกรณีที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความกว้างเขตทาง กรุงเทพมหานครควรดำเนินการรังวัดสอบเขตและปักหมุดหลักเขตทางให้ชัดเจน ภายหลังจากมีการรังวัดสอบเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน โดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครควรร่วมกันออกตรวจสอบที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยให้จัดทำเป็นแผนงานโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

 

 

อัลบั้มภาพ