เปิดประชุมพิจารณางบปี 64 วันแรก กำหนดเสนอสภากทม.เห็นชอบ 2 ก.ย.นี้

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

           (10 ส.ค.63) นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนนำเสนอสภากรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งกับทางราชการและประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ กำหนดประชุมพิจารณา ระหว่างวันที่ 10 -24 ส.ค. 63 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานตามกำหนด ดังนี้ วันที่ 10 ส.ค. สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 8 เขต กลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต วันที่ 11 ส.ค. สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต กลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต วันที่ 13 ส.ค. สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต วันที่ 14 ส.ค. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)

         วันที่ 17 ส.ค. สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว วันที่ 18 ส.ค. สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ส.ค. สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ วันที่ 20 ส.ค. สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง จากนั้นจะเป็นการพิจารณาแปรญัตติ และการจัดทำเอกสาร เพื่อรายงานที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่สองและวาระที่สาม ในวันที่ 2 ก.ย.63 ต่อไป อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 16 คณะ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกพร้อมลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย

          สำหรับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแล้ว ประธานสภากรุงเทพมหานครจะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในร่างข้อบัญญัติฯ แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากสภากรุงเทพมหานคร

 

อัลบั้มภาพ