สภา กทม. รับหลักการชะลอการจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่

28 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 242 ครั้ง


        (28 ส.ค. 62) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สภา กทม. รับหลักการชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติฯ จัดเก็บค่าขยะ
        ทั้งนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสิทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและเสถียรภาพการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้มีระยะเวลาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับระบบรับจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเห็นสมควรชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งบัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อเลื่อนการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จากเดิมที่กำหนดบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นวันที่ 1 ต.ค. 63 โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้รับหลักการในวาระแรก และได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ จำนวน 7 คน และฝ่ายข้าราชการประจำ 4 คน เพื่อพิจารณาแปรญัตติซึ่งกำหนดแปรญัตติภายใน 3 วันทำการ

สภาฯ เสนอให้ก่อสร้างถนนแบ่งเบาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ
        นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะกับถนนประชาชื่น ผ่านพื้นที่ของการประปานครหลวงประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) และโครงการปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวง ถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) เพื่อเชื่อมต่อถนนหมายเลข 8 ถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานนี้ โดยเมื่อก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาถนนคอขวดบนถนนประชาชื่นบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อลดการจราจรติดขัด และเป็นการเพิ่มทางเลือกเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ สภาฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานและโครงการเพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

----------------

อัลบั้มภาพ