ทำความเข้าใจ'ภาษีที่ดิน'ใหม่

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 137 ครั้ง

 

          นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมภาษีสัญจรกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านภาษีและผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 และกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม
          ในที่ประชุมสำนักงานเขตได้รายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตจะพบปัญหาคล้ายๆ กัน คือ ข้อจำกัดของเวลาในการดำเนินการสำรวจซึ่งมีค่อนข้างน้อย บุคลากรที่จะต้องลงพื้นที่เดินเท้าสำรวจมีจำนวนไม่เพียงพอ ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้จากสำนักงานที่ดินไม่สมบูรณ์ เช่น ได้จำนวนข้อมูลที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล ทั้งนี้ เบื้องต้นสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งจะมีการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป