แนะทยอยตรวจรายการที่ดินฯ ยืดเวลาเพิ่มเติมลดเสี่ยงแออัด

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

 

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยว่า สืบเนื่องจาก กทม.ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เพื่อประกาศ ณ สำนักงานเขต ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือน ธ.ค. 63 เป็นภายในเดือน ม.ค. 64 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง


          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ต้องมีมาตรการควบคุม ลดความแออัด เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล จึงขอให้ประชาชนทยอยไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินฯ หรือยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่ารอจนถึงกำหนด เลี่ยงการรวมตัวจำนวนมากพร้อม ๆ กัน และเพื่อความปลอดภัยได้กำชับให้เขตต้องเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจุดสัมผัสร่วมกันต่าง ๆ ภายในสถานที่ทุก 1-2 ชม.


          ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 มาตรา 26 และ 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินฯ ข้อ 23 กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสำรวจ จัดทำ และประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อม ทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พ.ย. 63 แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ กทม. มีจำนวนมาก จึงมีประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง แต่เมื่อสถานการณ์ยังไม่ทุเลาจึงขยายเวลาเพิ่มเติมอีกรอบไปถึงภายในเดือน ม.ค. 64 นี้