กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.ไฟเขียวเจาะเลือดผู้สูงอายุที่บ้าน

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

 

        นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 ณ กทม.2 ดินแดง โดยในวันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการเจาะเลือดที่บ้าน (Mobile Lab)ของสำนักการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่งแล้ว คือ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ และรพ.สิรินธร และโครงการบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Health Service Delivery) ของสำนักอนามัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุ ที่ป่วยเรื้อรัง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากที่ประชุมให้การเห็นชอบแล้วหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทันที


          นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชน และเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ