จี้รังวัดปักหลักแนวเขตทางให้ชัดเจน

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

 

          พัฒนาที่ลำรางให้ส่วนรวม


          กทม. - นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพฯ มี ถนน ตรอก ซอย และคลองสาธารณะอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกทม. โดยถนนที่สำนักการโยธา (สนย.) ดูแล จำนวน 411 สาย ถนน ตรอก ซอยที่สำนักงานเขตดูแล จำนวน 6,026 สาย คลองในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 315 คลอง คู ลำราง ลำกระโดง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน 1,595 สาย


          นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ทางและคลองสาธารณะเป็นจำนวนมาก สาเหตุเกิดจาก กทม.ยังไม่มีแผนที่ภูมิประเทศแสดงแนวเขตทาง และคลองสาธารณะ รวมทั้งยังไม่มีการปักหลักเขตทางและคลองสาธารณะที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาถนน ตรอก ซอย และคลองสาธารณะ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รังวัดตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อปักหมุดเขตที่ดินริมคลองและทางสาธารณะให้ชัดเจน


          ทั้งนี้ สำนักงานเขตเตรียมข้อมูล ถนน ตรอก ซอยสาธารณประโยชน์ ที่มีปัญหา แจ้งให้กองสำรวจและแผนที่ที่ดินทราบ สำนักงานควบคุมอาคารเตรียมข้อมูลพื้นที่มีปัญหาและแจ้งให้กองสำรวจและแผนที่ที่ดินทราบ กองสำรวจและแผนที่ที่ดินประสานสำนักงานที่ดิน เพื่อกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานประมาณราคางบประมาณค่าใช้จ่าย และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป


          "นอกจากนี้จะเปลี่ยนที่ดินลำรางสาธารณประโยชน์ ที่ไม่อยู่ในสภาพของลำรางและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้เป็นที่สาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ถมคลองเปลี่ยนสภาพเป็นถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยให้สำนัก งานเขตหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้ว่าฯ กทม." นายศักดิ์ชัยกล่าว