เขตบางกอกใหญ่ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ท่าพระ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 7 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ท่าพระ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมประขุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ-ท่าพระ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจาก บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ฯ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) เพื่อเสนอให้สำนังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรุงเทพมหานครพิจารณาตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงประสงค์ให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ

ในนามเขต นางศิรินทรีย์ฯ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะต่อบรืษัทฯ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เตรียมการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

อัลบั้มภาพ