เขตพระนครแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 3 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

 

          ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี นั้น 
          สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6585

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
19 2-4-63.pdf 331 KB 103