เขตบางกอกใหญ่ประชุมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประชุมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนางสาวบุบผา ระวังงาน หัวหน้าฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจัดโดยสำนักการคลัง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดำเนินการเตรียมแจ้งประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนดระยะเวลา รวมทั้ง ประสานและสนับสนุนฝ่ายรายได้ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อัลบั้มภาพ