บางกอกน้อยประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 2 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยสามารถขอและยื่นแบบกรอกประวัติพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา
ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์
0 2434 9077

เอกสารประกอบ

http://www.gad.moi.go.th/ns-28-08-63-5070.pdf

สำหรับพ่อตัวอย่างฯ ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ อาทิ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภรรยาคนเดียว บุตรหลานประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม