#มีนบุรี #ร่วมใจ #แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชุมศป.ปส.เขตมีนบุรี #บูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
>>วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
>> ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ร่วมกันเสนอความเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
>> โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้แทนสำนักงาน ปปส.กทม. สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม กว่า 30 หน่วยงาน โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด คือ 1. คณะทำงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด, 2.คณะทำงานด้านการปราบปราม ควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด และ 3.คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
>> ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อาทิ การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, การดำเนินการของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน, การสำรวจตรวจสอบแก้ไขพื้นที่เสี่ยง, โครงการสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด, การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, การตรวจสอบสถานที่ ตามคำสั่ง คสช.22/2558 ของพนักงานเจ้าหน้าที่, การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ, การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เป็นต้น
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ