เขตพระนครจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดศาสนา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 20 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติฯ

          โดยวันนี้ (20พ.ค.63) เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพระนคร นำโดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" พัฒนาศาสนสถาน โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ เศษวัชพืช และกิ่งไม้ ณ บริเวณวัดชนะสงคราม เพื่อความสะอาด รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม

อัลบั้มภาพ