ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตสวนหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตสวนหลวง เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ดังนี้

  1. ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
  2. ผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน
  3. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน
  4. ผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตสวนหลวง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่ สำนักงานเขตสวนหลวง เลขที่ 2998 ถนนพัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 – 3 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2322 4667

อัลบั้มภาพ