บางกอกน้อยรับสมัครกรรมการชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 27 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายนางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครกรรมการชุมชน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 ก.ย. 62 จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่
  1. ชุมชนซอยประชาร่วมใจ
  2. ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง
  3. ชุมชนสวนหลวง
  4. ชุมชนสันติชนสงเคราะห์
  5. ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41
  6. ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
  7. ชุมชนวัดบางขุนนนท์
  8. ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก
  9. ชุมชนหลังตลาดนครหลวง
10. ชุมชนวัดอัมพวา
11. ชุมชนตรอกข้าวเม่า
12. ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
13. ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร (ขยายระยะเวลารับสมัคร)
14. ชุมชนคลองล่าง (ขยายระยะเวลารับสมัคร)
15. ชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว) (ขยายระยะเวลารับสมัคร)
16. ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย (ขยายระยะเวลารับสมัคร)

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชน ต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนตามข้อ 15 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 16 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ภายในระยะเวลาดังกล่าว

อัลบั้มภาพ