เขตประเวศชวนฝึกอาชีพเสริมรายได้ครอบครัวในชุมชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 24 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

เขตประเวศชวนฝึกอาชีพเสริมรายได้ครอบครัวในชุมชน

         นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ แจ้งว่า เขตฯจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ หลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน และผู้สนใจทั่วไป ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและ อาชีพเสริม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น รวม 10 หลักสูตรวิชา วันละ 6 ชั่วโมง ได้แก่ 1. วิชาเบเกอรี่ 2. วิชาอาหารนานาชาติ 3. วิชาอาหารไทย 4. วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5. วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 6. วิชาการเพาะเห็ด 7. วิชาแปรรูปสมุนไพร 8. วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) 9. วิชาสานตะกร้าพลาสติก 10. วิชาผ้าบาติก

>>> โดยในวันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563 จัดอบรม ดังนี้
- วิชาอาหารนานาชาติ รายการซูชิ ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- วิชาขนมไทย รายการช่อม่วง ที่ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อก 17
- วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร รายการน้ำพริกต่างๆ แหนมเห็ด ที่ชุมชนมัสยิดดอกไม้
- วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รายการกระเป๋าสะพาย ที่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- วิชาเพาะเห็ด รายการการเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเนื้อ ที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด
- วิชาแปรรูปสมุนไพร รายการแชมพู ครีมนวดสมุนไพร ที่ชุมชนมัสยิดดอกไม้

>>> และวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563 จัดอบรม ดังนี้
- วิชาอาหารนานาชาติ รายการซูชิ ที่ชุมชนอ่อนนุช 53 ฝั่งซ้าย
- วิชาขนมไทย รายการก๊ยช่าย ที่ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
- วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร รายการน้ำพริกต่างๆ แหนมเห็ด ที่ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6
- วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รายการกระเป๋าสะพาย (ต่อ) ที่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- วิชาเพาะเห็ด รายการการเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเนื้อ ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- วิชาแปรรูปสมุนไพร รายการแชมพู ครีมนวดสมุนไพร ที่ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

         เขตฯ จึงขอเชิญชวนชาวชุมชน และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6386, 6387