เขตพระนครเปิดสวนสุขภาพคลองวัดตรี

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร เชิญรวมพิธีเปิด "สวนสุขภาพคลองวัดตรี" ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. บริเวณสวนสุขภาพคลองวัดตรีทศเทพ ระหว่างซอยสามเสน 4 กับ ซอยสามเสน 6 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหน่อยใจ โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

          ทั้งนี้ สวนสุขภาพคลองวัดตรี เดิมเป็นพื้นที่ที่ขาดการบำรุงรักษา แต่สำนักงานเขตพระนครได้
ร่วมกับจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาความสะอาด ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
สะอาด สวยงาม ปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง
ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้กลายเป็นสวนสุขภาพคลองวัดตรี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และทำกิจกรรม
ร่วมกัน เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชน สุขภาพดี"

          โดยประชาชนในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ สามารถมาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพวัดตรีแห่งนี้
ได้ตลอด ถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อัลบั้มภาพ