ยานนาวา จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 22 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

 

 >> ยานนาวาจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

          (22 มิ..2562) นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวา เพื่อให้อาสาสมัครฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและสาธารณภัยในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครฯ ด้วยกัน มี นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา , นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกอาสาสมัครฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา

------------------------------------------------------

          ผู้อำนวยการเขต กล่าวว่า สำหรับการอบรมโครงเฝ้าระวังภัยฯ นี้ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล... อัศวิน ขวัญเมืองที่ทีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในระดับเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษารอบๆ ชุมชน รวมทั้ง ค้นหาชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและแจ้งเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตทราบ

----------------------------------------------------