บางกอกน้อยแนะนำการจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยแนะนำการจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประชาชนจำเป็นต้องมีการปรับตัวรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โดยการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดทำคำแนะนำแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา ดังนี้

  1. จัดให้มีการคัดกรองผู้ร่วมงาน หากพบว่ามีอาการไข้ หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ร่วมงานรีบไปพบแพทย์ ผู้ที่ไม่มีอาการดังกล่าว ให้ทำสัญลักษณ์ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  2. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  3. จัดบุคคลเข้าร่วมงานให้น้อยที่สุด และจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  4. งดพิธีการที่ต้องยืนอยู่โดยไม่สามารถจัดระยะห่างระหว่างบุคคลได้ เช่น การแห่ขันหมาก
  5. งดหรือเลื่อนจัดเลี้ยงฉลองทุกประเภท
  6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  7. ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทางศาสนานั้น ๆ งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน เช่น การฟังธรรมะออนไลน์