เขตพระนครรับอาสาสมัครฯ 5 อัตรา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

 

          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

          1. อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร (วุฒิขั้นต่ำ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

          2. อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (วุฒิขั้นต่ำ ม.6) จำนวน 1 อัตรา

          3. อาสาสมัครบ้านหนังสือ (วุฒิขั้นต่ำ ม.6) จำนวน 1 อัตรา

          4. อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน (วุฒิขั้นต่ำ ม.3) จำนวน 1 อัตรา

          5. อาสาสมัครคนพิการ (วุฒิขั้นต่ำ ป.6) จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

          หลักฐานเอกสารการสมัครที่ต้องเตรียมมา ประกอบด้วย

          1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

          2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          4. เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          5. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

          6. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

          7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          ทั้งนี้ สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2281 8125,
0 2281 5370 ต่อ 6585  หรือ 0 2282 3667 หรือดูรายละเอียดข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.bangkok.go.th/pranakorn