เขตพระนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 23 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

 

          วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นำคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในเวลาต่อมา 10.00 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย
นายปริญญา จันทร์บัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ในนามกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ตลอดจน
ผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และผู้แทนชุมชนเขตพระนคร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

          ในวันเดียวกัน นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะ
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (ในเวลาต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็น
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนี ตามลำดับ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน
พุทธศักราช 2396 เสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม พ.ศ.2453

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน
อาทิ ทรงยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกัน ทั้งทรงปฏิรูปการปกครองการบริหารแบบใหม่ แบ่งงานต่างๆ ออกเป็นกระทรวง จัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพ
ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร การอนามัย การสาธารณูปโภค มีการสร้างถนน ทางรถไฟ การใช้โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา

          ตลอดรัชสมัยได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจและ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย ทำให้ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนยิ่ง

          ในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 40 พรรษา เมื่อ พ.ศ.2451 ประชาชนจึงร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายในขณะที่ยัง
ทรงพระชนม์ชีพอยู่ และถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” หรือ พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์

          เมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้ว ประชาชนยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลและ
ประชาชนได้พร้อมใจกันให้เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์

อัลบั้มภาพ