เทศกิจบางกอกใหญ่ ปฏิบัติภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 31 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

เทศกิจบางกอกใหญ่ ปฏิบัติภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

คืนวาน (30 ต.ค.62) เวลา 22.00 น - 06.00 น. (31 ต.ค.62) เจ้าหน้าที่เทศกิจบางกอกใหญ่ ตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่รับรองการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพ (The Okura Prestige Bangkok Hotel) เพลินจิต เขตปทุมวัน ภารกิจโดยภาพรวม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งรัฐสมาชิกจะสลับผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรของชื่อประเทศ ปีละ 2 ครั้ง โดยจะมีผู้นำของแต่ละรัฐสมาชิกเข้ามาร่วมประชุมกัน เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกียวข้องกับความร่วมมือกันในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งรวมกันกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน รวมทั้งยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกหรือหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า มาเลเซีย ลาว เวียตนาม ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และอเมริกา รวมทั้งองค์การสหประชาชาติและกอทุนการเงินระหว่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEN Summit) ปี 2562 ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 35 วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

อัลบั้มภาพ