#มีนบุรี เตือน #ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่  ถึง 30 ก.ย.64 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564 ณ บริเวณจุดบริการ BFC ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)
>>  จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) มาลงทะเบียน ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปัญหารายชื่อตกหล่นและไม่ทันตามกำหนดเวลา  โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี  โทร. 02 540 7156 ต่อ 6686-8
>>  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตมีนบุรี  และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
>> ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  สามารถยื่นหลักฐาน  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารใดก็ได้ พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมดอีก 1 ชุด  หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นแทนได้ โดยผู้ที่มอบอำนาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มคือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
>> ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนเกิดที่ผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)  และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
**********
ปชส.เขตมีนบุรี รายงาน

อัลบั้มภาพ