บางกอกน้อยตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 17 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ติดตามตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ความประพฤติ และความจำเป็นในด้านอื่น  โดยผู้อำนวยการเขตได้สอบถาม แนะนำการเรียน พร้อมเน้นย้ำให้เป็นเด็กดีของครอบครัว สังคม และเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป

นายพงศธร  ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อม นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ซึ่งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ   เริ่มต้นด้วยจำนวน  ๒๕๒๕  คน  ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด รักษาเอกราช วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต

ชื่อ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน มีความหมายว่า ประชาชนทุกคนที่เห็นความสำคัญของการให้การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา  ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิฯ  นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของประชาชนชาวไทย  ทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่ระลึกถึงพระคุณ และคุณงามความดีของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษที่ได้รักษาเอกราชและความมั่นคงของประเทศไว้ให้ชาวไทย  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความภูมิใจในเอกราชประชาธิปไตยของประเทศตลอดมานี้  จึงเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเยาวชนที่ยากไรและประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพของตน จนสามารถพิทักษ์รักษาประเทศชาติสืบต่อไปได้

อัลบั้มภาพ