ยานนาวา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 24 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

 

>> ยานนาวาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

          ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวาชั้น 4 นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตยานนาวา(ศป.ปส.)  ครั้งที่3/2562 พร้อมด้วย นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายธัชพล ฌายีเนตร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายณภาคย์ บุญเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (.19 พัน.3) ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง ทุ่งมหาเมฆ วัดพระยาไกร ผู้แทนสำนักงานปปส. กทม. ผู้แทนศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทนสถานการศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯพื้นที่ 1 ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ประธานเครือข่ายกรรมการชุมชนเขตยานนาวา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตยานนาวา ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

----------------------------------------------------

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ด้านการบริหารจัดการด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบต่างๆ  และติดตามดูแลผู้รับการบำบัดรักษาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขต ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกรรมการชุมชนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต

----------------------------------------------------

          ผู้อำนวยการเขตกล่าวถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้มอบหมายให้แต่ละหน้าที่ที่ได้คอยติดตามจัดเก็บข้อมูลผลในทางปฏิบัติวิเคราะห์ผลและความคืบหน้าในภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการระหว่างดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเชิงฐานปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขและนำไปปรับใช้ต่อยอดวางแผนต่อไป

----------------------------------------------------