เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 5 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเขตบางกอกใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม อาทิ สน.บางกอกใหญ่ สน.ท่าพระ สดพ.ธนบุรี ศูนย์สาธารณะสุข 33 ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน ณ ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชน ก่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เฝ้าระวังและป้องปรามปัญหายาเสพตด ปัญหาอาชญากรรม สร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านกาย อารมณ์และสังคม รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

อัลบั้มภาพ