เขตพระนคร มอบทุนประกอบอาชีพ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 22 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

 

          (22ม.ค.64) นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ ให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เขตพระนคร เป็นเงินสนับสนุนประเภททุนประกอบอาชีพ จำนวน 17 ราย

                                                                   

          ทั้งนี้ ผู้มีประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ
          1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน
          2. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก หรือพิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้่ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ
          3. มีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          โดยนำหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายร้านค้า จำนวน 2 ใบ มาติดต่อยื่นคำร้องที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ณ สำนักงานเขตที่มีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

          สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตพระนคร สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 4 อาคาร 2 อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ตั้งจุดบริการบริเวณศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว (ด้านข้างอาคาร 1) เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการหรือยื่นคำร้องต่างๆ ได้ ที่บริเวณดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

                                                   

          ในกรณีที่ขอรับเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ หลังจากยื่นคำร้องและเอกสารครบถ้วนแล้ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะได้พิจารณาคัดสรรและเสนอต่อสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนสังคม เพื่อขอจัดสรรสวัสดิการและการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป

          สอบถามรายละเอียดหรือรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2281 8124-25, 0 2281 5370 ต่อ 6585 หรือ 0 2282 3667