foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1512326
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1604
7098
57916
1365767
202638
386415
1512326

Your IP: 54.80.227.189
2017-11-18 07:44

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

วิสัยทัศน์ พันธกิจกองประชาสัมพันธ์


องค์กรสมัยใหม่ เทคโนโลยีก้าวไกล ข่าวสารฉับไว

สรรค์สร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจกองประชาสัมพันธ์

1. บริหารข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย มุ่งให้สื่อมวลชน นำเสนอได้ตรงประเด็น กว้างขวาง ครอบคลุม และสาธารณชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาระบบการให้สื่อหลากหลาย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริโภคข่าวสาร

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเป็นเอกภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างบรรลุผล ด้วยความรวดเร็วฉับไว

4. กำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพ- มหานคร ระเบียบข้อบังคับ อันจะนำมาซึ่งความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ ป้องกันความเข้าใจผิดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง 
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม.
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท การรวบรวม วิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร การบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
 นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. ด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก การจัดเก็บเอกสาร การเวียนหนังสือปิดประกาศ

2. ด้านการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอน การย้าย การเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ การลาศึกษาต่อ การลาอุปสมบท การลาไปต่างประเทศ การเลื่อนระดับ การฝึกอบรม การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเหรียญกาชาด การทำบัตรทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง การทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้าง การควบคุมวันลาข้าราชการและลูกจ้าง การทำหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน

3. ด้านการงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การของบประมาณ การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ การขอจัดสรรเงินงบกลาง ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรายงานงบรับ – จ่ายเงิน การของเงินงวด การกันเงินเหลื่อมปี

4. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า ค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ การจำหน่ายทรัพย์สิน การจัดซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ

5. การควบคุมและจัดยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

 
นายสมชาย  วรสินวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ
 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ  อยู่พุ่ม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
  นางสาวสุภาวดี ชนินทรืพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

3. จัดทำบทวิดีทัศน์และควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรุงเทพมหานครในรายการ “ บ่ายนี้มีคำตอบ ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และรายการ “ เมืองหลวงของเรา ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

4. จัดทำจุลสารกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่กิจการของกรุงเทพมหานคร และสาระความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน

5. จัดทำวิดีทัศน์สรุปผลงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร

6. จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร

7. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

8. จัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์

9. ประสานการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์

10. ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

11. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการวางรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานเฉพาะกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

12. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนัก และสำนักงานเขต

13. ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับกิจการของกรุงเทพมหานครแก่นักศึกษา ข้าราชการ สื่อมวลชน และผู้สนใจ

14. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกรุงเทพมหานคร

15. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และควบคุมการจัดพิมพ์

16. ออกแบบและจัดทำฉากหลังสำหรับแถลงข่าวและการประชุมต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์

17. จัดทำอาร์ตเวิร์ก โปสเตอร์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

18. เขียนป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

19. ออกแบบและคิดข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายไตรวิชั่น

20. จัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

21. งานเฉพาะกิจและภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย

22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
 
ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกัยการรวบรวมและสรุปข่าวเกี่ยวกับกรุงทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การชี้แจง สรุป และรวบรวมคำชี้แจงการร้องทุกข์เสนอผู้บริหารและสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สำคัญเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดสื่อมวลชนสัญจร การสำรวจทัศนคติด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย ประมวล และสรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข่าว การชี้แจงข่าว การสำรวจทัศนคติและการประเมินผลประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการสาขาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร การจัดทำสถิติข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


นางมนต์จันทน์ จันทร์คงช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าว
 


งานด้านการประมวลข่าวและชี้แจงข่าว


 

- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มงานด้านการประมวลและชี้แจงข่าว


1. ดำเนินการตรวจ วินิจฉัย และประมวลข่าว บทความ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์ภาษา ไทย ภาษา จีนและภาษาอังกฤษ จำนวน 34 ฉบับ เป็นประจำทุกวัน เกี่ยวกับข่าวกรุงเทพมหานคร ข่าวหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และข่าวที่อยู่ในกระแสซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร แล้วสำเนานำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกจัดทำเป็น ดังนี้

• ข่าวด่วนเช้านี้ โดยตรวจ วินิจฉัยข่าวสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ก่อนเวลา 08.30 น . ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเฉพาะกิจ หรือให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่มาซักถาม

• ข่าวกรอบเช้า โดยประมวลจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 34 ฉบับ จำนวน 25 ชุด ๆ ละประมาณ 250 - 300 ข่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 11.00 น .

• ข่าวกรอบบ่าย จำนวน 25 ชุด ๆ ละประมาณ 50 ข่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 13.00 น .

• ข่าวกรอบวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประมาณ 400 ข่าว

• ข่าวเพื่อทราบ โดยตรวจ วินิจฉัยข่าว บทความ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์ ว่าสื่อมวลชน และประชาชนให้ความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของ กทม . บ้าง ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวชี้แจง / ร้องเรียน โดยตรวจวินิจฉัยว่า มีข่าวใดบ้างที่ กทม . ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชา ชน และสื่อมวลชน ดังนี้

• กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน จะสรุปเป็นประเด็นข่าวร้องเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเพื่อทราบและชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์

• กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงในทางเสื่อมเสีย และเป็นเรื่องวิชาการในเชิงลึกจะรีบส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนัก หรือสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการ ชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ แล้วสำเนาการชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์ฯ นำเรียน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆ จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาการชี้แจงข่าวส่งให้ กองประชาสัมพันธ์อีก 1 ชุด สำหรับเก็บเป็นหลักฐาน ในการชี้แจงข่าว

• จัดทำเอกสารข่าว “ กทม . ชี้แจงข่าวร้องเรียน ” โดยนำสำเนาการชี้แจงข่าวหนังสือ พิมพ์ของหน่วยงานมาเรียบเรียงเป็นข่าวชี้แจง ทุกวัน ๆ ละ 200 ฉบับ ส่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต หน่วยงานการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร และส่งเผยแพร่แก่สื่อมวลชนทุกแขนง

• ข่าว ที่เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

• ข่าว ที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมและความยากจน ส่งรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน

• ข่าว ที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ส่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นประจำทุกวัน

• ข่าว ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งประธาน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุก วัน

• จัดบอร์ดข่าวหนังสือพิมพ์ เผยแพร่แก่ข้าราชการ กทม . และประชาชนที่มาติดต่อ ราชการภายในศาลาว่าการ กทม .

• เป็นศูนย์กลางข่าวหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับ กทม .งานด้านการวิเคราะห์ข่าวนายธนรัตน์  เทียนประทีป
หัวหน้ากลุ่มงานด้านการวิเคราะห์


• สรุปข่าวที่สำคัญและน่าสนใจ จากหนังสือพิมพ์ จำนวน 34 ฉบับ นำเสนอผู้บริหาร กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน

• วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว โดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ที่นำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อหาที่มาของข่าวและข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร จะได้หาทางออกให้กับผู้บริหาร หรือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือความต้องการของ กทม .

• วิเคราะห์บทบรรณาธิการและบทความในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ กทม . เสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนที่มีต่อ การดำเนินงานของ กทม . ในด้านต่าง ๆ

• ประเมินทัศนคติทั้งเชิงบวกและลบของสื่อมวลชนที่มีต่อกิจกรรม / โครงการของ กทม . ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการของ กทม

• การรวบรวมและสรุปความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะ ของบุคคล หน่วยงาน ตลอด จน คอลัมนิสต์ที่มีต่อกิจกรรม / โครงการใดโครงการหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ

กทม . และอยู่ในกระแสความสนใจของสื่อมวลชนในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมโครงการ หรือแก้ไขปัญหาของ กทม .

• จัดทำสถิติข่าวกรุงเทพมหานครจากสื่อมวลชน เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักและสำนักงานเขต

• สรุปข่าวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน 7 ด้าน ที่นำเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุก 3 เดือนโครงการ / ระบบงาน / หน้าที่รับผิดชอบ อื่น ๆ


• จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ “ พบกัน จันทร์ละหน คนกับข่าว ” โดยจัดให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กทม . หมุนเวียนมาแถลงข่าว ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น .

• จัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องร้องเรียนที่นำเสนอทางสื่อมวลชน กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ที่สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อ กทม . จะประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจ หรือนำสื่อมวลชนไปยังสถานที่จริง

• จัดสื่อมวลชนสัญจร โดยนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงาน หรือสถานที่ สำคัญ ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างภาพ ลักษณ์ ที่ดีต่อ กทม .

• งานระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำข่าวที่ประมวล ได้ ในแต่ละวัน วันละประมาณ 250 – 300 ข่าว เข้าระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าว

• ระบบงานรับ – แจ้ง และชี้แจงข่าวร้องทุกข์ที่ผ่านทางสื่อมวลชนด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านทางสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานรับผิดชอบทาง คอมพิวเตอร์ระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งทันสมัย การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น ไม่มีเรื่องหายและตกค้าง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

• จัดประชุมคณะกรรมการสาขาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร

• โครงการข่าว 10 โมงเช้า คัดเลือกข่าวหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจ เพื่ออ่านออกเสียง ตามสายทุกวัน ภายในศาลาว่าการ กทม . 1 ( เสาชิงช้า ) ศาลาว่าการ กทม . 2 และสำนักงานเขต ต่าง ๆ

• ดำเนินการจ้างแปลข่าวภาษาจีน โดยแปลข่าวของกรุงเทพมหานครจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และแปลข่าวกรุงเทพมหานคร และข่าวที่เกี่ยวข้อง ทุกวัน ๆ ละ 6 ฉบับ จากหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย

• ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ในงานพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ โดยร่วมกับตำรวจสันติบาลติดปลอกแขนสื่อมวลชน

• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 
 
ฝ่ายเผยแพร่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวและรวบรมข่าวจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดทำเอกสารข่าวประจำวันเผยแพร่ให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ การจัดให้มีกาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การออกประชาสัมพันธ์พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร การถ่ายภาพนิ่ง ภาพสไลด์ วิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร การจัดรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 


 

 เยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่


กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์


นายศรีอำพร  ปานเกตุ
หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์• ติดตั้งเครื่องเสียงในและนอกสถานที่ตามที่หน่วยงานขอและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

• บันทึกภาพวิดีทัศน์ด้วยกล้องระบบ VHS การปฏิบัติภารกิจสำคัญของคณะผู้บริหาร รวบรม ติดตามเป็นประวัติผลงาน และหรือประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อประสิทธิภาพและบริการสำหรับสื่อมวลชน

• ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม การสัมมนา พิธีการ ต้อนรับบุคคลสำคัญ

• ตัดต่อภาพวิดีทัศน์เพื่อจัดลำดับของเหตุการณ์ ภารกิจสำคัญ จัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา

• จัดติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา การจัดงานในโอกาสพิเศษในห้องขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรืองานชุมชนในภาคต่ำ โดยดารปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความพร้อมให้ภาพที่ออกจากจอมีคุณภาพ

• ตรวจสอบภาพข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่เสนอทางสถานีโทรทัศน์พร้อมบันทึกและสรุปรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร ข่าวผลงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบันทึกสำเนาภาพเรียบเรียงจัดทำรายงานสรุปทุกวัน

• ควบคุมเสียงรายการส่งกระจายเสียงทางสายเพอการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แต่ละวันมี 3 ช่วงรายการ ได้แก่ ข่าวสิบโมงเช้า การกระจายเสียงภาคกลางวัน รายการสาระและบริการ ( ช่วงเย็น )

• บันทึกเทปเสียงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่งลักษณ์เป็นรายการวิทยุ ข่าวประกอบเสียงจัดส่งเทปเผยแพร่ทางสถานวิทยุกระจ่ายเสียงภาค A.M. และ F.M. ทุกวัน

9. บันทึกเทปสปอตข้อความประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแจกจ่ายไปยังสถานีวิทยุและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยแพร่ในโอกาสสำคัญและการรณรงค์

10. บันทึกเทปข้อความประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยใช้เสียงประกอบเพลงและข้อความประชาสัมพันธ์ ความยาว 15 – 30 นาที และสำเนาแจกจ่ายไปยังชุมชนและหน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

11. จัดเตรียมเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อความพร้อมทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

12. จัดข่าวสารและข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อเผยแพร่กับสื่อมวลชนและผู้สนใจโดยปรับข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ทุกวัน


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่


 
 


1. ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่นโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุต่าง ๆ ทั้งภาค A.M. และ F.M. เพื่อรายงานผลสำเร็จของงานและความคืบหน้าต่าง ๆ

2. ผลิตข่าวสั้น “ ย่อยข่าว กทม .” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่าง ๆ กว่า 30 สถานี โดยส่งทางโทรสารวันละ 2 ครั้ง

3. ควบคุมการผลิตเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานคร “ กทม . สาร ” ประกอบด้วยฉบับส่วนกลาง และฉบับประจำกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มต่อเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

4. ผลิตสปอตวิทยุรณรงค์กิจกรรมงานตามโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร ส่งเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ

5. เขียนบทความประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางสื่อหนังสือพิมพ์

6. ทำหน้าที่เป็นพิธีกร และโฆษก ในงานพิธีการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมพิเศษ การแถลงข่าวของกรุงเทพมหานคร

7. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในริ้วขบวนในงานพิธีการ งานประเพณีต่าง ๆ หรือตามหน่วยงานอื่นร้องขอ

8. จัดรายการเสียงตามสายภายในหน่วยงานทุกวัน วันละ 3 ช่วงเวลาเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกลุ่มงานสื่อข่าวและเผยแพร่

น.ส.กมลพร  แย้มเยื้อน
หัวหน้ากลุ่มงานข่าวและเผยแพร่
 
 1. จัดทำตาราวกำหนดงานคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามทำข่าว

2. ติดตามทำข่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯ รวมทั้งต้องแสวงหาข่าวและรวบรวมข่าวจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำลงข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร และส่งเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง

3. จัดทำข่าวแจกหรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกไปทำข่าวทั้งในและนอกสถานที่ตามข้อ 1 ทุกครั้ง

4. จัดทำข่าวตามนโยบายเฉพาะกิจ เช่น น้ำท่วม งานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ และกรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน ซึ่งต้องติดตามผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปทำข่าวอย่างใกล้ชิด

5. จัดทำข่าวงานพระราชพิธี งานพิธีการ วันสำคัญ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ

6. จัดให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ในการแถลงข่าวทุกครั้งต้องประสานเรื่องการขอใช้สถานที่ หรือห้องแถลงข่าว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอข้อมูลรายละเอียด การจัดทำข้อความฉากหลังแถลงข่าว และประสานฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ ในเรื่องการจัดทำอุปกรณ์ประกอบ

7. จัดทำกำหนดงานพร้อมแผนที่ ( กรณีออกไปทำข่าวนอกสถานที่ ) แจ้งสื่อมวลชนทุกแขนงมาถ่ายภาพ ทำข่าว และโทรทัศน์ประสานสื่อมวลชนอีกครั้งหลังจากแจ้งกำหนดการแถลงข่าวแล้ว

8. จัดทำข่าวประกวดราคา

9. จัดทำปฏิทินข่าว

10. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และงานที่เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะกิจโดยจัดทำในลักษณะเป็นรูปเล่ม เผยแพร่แก่สื่อมวลชนเพื่อนำไปจัดทำเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษ และสำหรับสถานีโทรทัศน์อ่านเผยแพร่ขณะถ่ายทอดสดพิธีการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจ

11. ผลิตเอกสารข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร วันละ 3,000 ฉบับ ฉบับละ 16 – 20 หน้า จำนวน 35 – 50 ข่าว เป็นประจำทุกวัน

12. จัดทำสกู๊ปข่าวพิเศษเผยแพร่สื่อมวลชน ( หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ )

13. จัดงานมวลชนสัมพันธ์

14. อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวล ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และดำเนินการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

15. ดูแลห้องสื่อมวลชนและอุปกรณ์สำนักงานของสื่อมวลชน

• 16. จัดทำทะเบียนสื่อมวลชนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

17. จัดทำแฟ้มข้อมูลโดยแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ สำหรับเก็บไว้เป็นข้อมูล บริการสื่อมวลชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสื่อที่เผยแพร่ข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร ได้แก่

1. หนังสือพิมพ์จำนวน 33 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ดิออเตรเลี่ยน หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ASAHI SHIBUN, ASIAN GENERAL BUREAR

2. สถานีวิทยุ จำนวน 33 สถานี และเสียงอเมริกา

3. สถานีโทรทัศน์ 5 ช่อง และเคเบิ้ลทีวี

4. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และชินวัตรไดเรคทอรี่ส์ ของบริษัทชินวัตร ไตเรคทอรี่ส์ จำกัด

5. ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจ ฯลฯกลุ่มงานภาพ


นางวาสนา  วิศิษฏ์ศาสตร์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานภาพ1. ถ่ายภาพนิ่ง สีขาว – ดำ สไลด์ สไลด์มัลติวิชั่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สารคดี กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บเป็นประวัติผลงานสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน เช่น

• ติดตามถ่ายภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถ่ายภาพทำข่าวทั้งในและนอกสถานที่เป็นประจำทุกวัน โดยดำเนินการถ่ายภาพ วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สไลด์ เพื่อจัดส่งสื่อมวลชน เช่น อัดสำเนาวิดีทัศน์ ส่งโทรทัศน์ทุกช่อง อัดขยายภาพนิ่ง ส่งหนังสือพิมพ์ ด้วยความรวดเร็ว

• ติดตามถ่ายภาพทำข่าวให้กับประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ กิจกรรมผลงาน การแถลงข่าว ฯลฯ เพื่อเผยแพร่และรวบรวมเป็นประวัติผลงาน

• ติดตามถ่ายภาพทำข่าวของสำนัก สำนักงานเขต และจัดถ่ายภาพรวบรวมกิจกรรมผลงาน

2. บริการถ่ายภาพของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอมา

3. จัดเก็บภาพนิ่งเข้าเล่มและจัดรวบรวมไว้เป็นประวัติและเป็นสมุดภาพเพื่อสะดวกในการค้นหา

4. จัดเก็บรวบรวมฟิล์มทุกชนิด วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดีต่างๆ บันทึกเป็นสมุดรวบรวมไว้เป็นประวัติ และสะดวกในการค้นหาที่รวดเร็ว โดยการแยกเป็นแฟ้มที่ชัดเจน

5. ติดต่อประสานงานกับหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เพื่อบริการจัดส่งภาพถ่ายกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นประจำทุกวัน

6. ตัดต่อวิดีทัศน์

7. จัดทำสมุดภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร บริการแก่หน่วยงานที่ต้องการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอื่นๆ ที่ขอมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของกรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวาง

8. ทำบอร์ด จัดนิทรรศการ ขยายภาพติดบอร์ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

9. จัดทำภาพข่าว ประกอบลงในเอกสารข่าวของกรุงเทพมหานคร ประจำทุกวัน

10. ขยายภาพ จัดรูปภาพประกอบภาพข่ายในกิจกรรมบางอย่างที่ต้องการให้สื่อมวลชนเข้าใจ การแถลงข่าวเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลประกอบเป็นประโยชน์ในการเสนอข่าวของสำนักพิมพ์ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถนำ ภาพข่าวไปเสนอได้ทันที

11. ขยายภาพจัดรูปภาพประกอบลง จุลสารกรุงเทพมหานคร วารสารกรุงเทพมหานคร หนังสือรายงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนอื่น ๆ ที่ขอมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผลงานของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

12. จัดภาพกิจกรรมเอกสารเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้า โครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และงานที่เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะกิจ ซึ่งมีเป็นประจำทุกวัน โดยจัดทำในลักษณะเป็นรูปเล่มเผยแพร่ แก่สื่อมวลชน เพื่อนำไปจัดทำเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษ และสำหรับเป็นข้อมูลในรายการถ่ายทอดสดพิธีการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจ