รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

e-max.it: your social media marketing partner