ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Best Service)

 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หน่วยงาน        :         กองประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน :      *Line     *Staff     *Line & Staff

มิติที่ : 3      ชื่อตัวชี้วัด: 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน:นางสาวกมลพร  แย้มเยื้อน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ :๑๓๘๓
e-max.it: your social media marketing partner