แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner