RSS

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Best Service)

 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หน่วยงาน        :         กองประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน :      *Line     *Staff     *Line & Staff

มิติที่ : 3      ชื่อตัวชี้วัด: 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน:นางสาวกมลพร  แย้มเยื้อน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ :๑๓๘๓

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

 

 

เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ

 

 

ผู้ประกาศ

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ฟัง ผู้ชมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากคำเรียกโดยรวมนี้แล้วยังมีคำเรียกที่ชี้เฉพาะเจาะจงให้เห็นบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ผู้อ่านข่าว ผู้รายงานข่าว (reporter) ผู้ดำเนินรายการ (moderator) พิธีกร (master of ceremony) เป็นต้น

 

หมวดหมู่รอง