BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

1. โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 190 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนวัดปากบ่อ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2321 2684 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2531 4608 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตพระโขนง กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2311 2573, 0 2311 4015 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11