BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

1. สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 127 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2521 0501 ในวันและเวลาราชการ

4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (รถพัดลม) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2531 4608 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11