BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

1. กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3430 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แก้เป็น กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวนนักเรียน 1,814 คน และผู้ควบคุมจำนวน 100 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถาม โทร. 0 2277 3353 ในวันและเวลาราชการ

4. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 168 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2314 0344 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน.ธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยความดันและหายใจ จำนวน 1 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 50 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน.ธโร อุทิศ เขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิ.ย.  60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2429 3989, 0 2429 3575-81 ต่อ 8506 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11