BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

1. สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร 0 2576 1405, 0 2982 2080 ต่อ 7438 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 2,003 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2536 0363 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

3.1 จัดซื้อหนังสือหนังสือเรียน จำนวน 74 รายการ

3.2 จ้างเหมาชุดพละสำหรับนักเรียน อนุบาล จำนวน 295 ชุด ชุดพละสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,628 ชุด

รายการที่ 3.1-3.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่                   21 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2397 3579 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแนวคอกต้นไม้บริเวณสวนเกาะกลางถนนพญาไท (ตั้งแต่สี่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 4197 ในวันและเวลาราชการ

5. กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน 4,000 มิลลิลิตร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2248 7373 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11