BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (City Library) ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาได้ที่กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 5 กทม.2  เขตดินแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิ.ย. 60 สอบถาม     โทร 0 2246 0286 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นการศึกษาพิเศษ,อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 2,132 คน ไปทัศนศึกษาตามรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2517 0380 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตคงอสามวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,440 รายการ อาทิ ไมโครโฟน โต๊ะประชุม เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องสมุด ม่านปรับแสงแนวตั้ง และเก้าอี้ทำงานฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่โรงเรียนและฝ่ายต่างๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพัสดุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2548 0304 ในวันและเวลาราชการ

4. กองงานนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการคู่มือแนะนำการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองงานนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2354 1210 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11